Saturday, 26th November 2022
Puzzles Solved Yesterday: 127

Results for Wednesday

RankSolverTime Taken
1. MondSemmel 43s
2. Jankonyex 1m 1s
3= Darklady 1m 2s
3= Nimrod 1m 2s
5= arbor8 1m 16s
5= Zyntax 1m 16s
7. pqg 1m 24s
8. matth314 1m 25s
9. oyvind 1m 31s
10. babilon 1m 39s
Number of Solvers : 58

Back