Saturday, 26th November 2022
Puzzles Solved Yesterday: 127

Results for Monday

RankSolverTime Taken
1= Nimrod 34s
1= MondSemmel 34s
3. Darklady 36s
4. Jankonyex 46s
5= tobiwan 59s
5= Zyntax 59s
7= oyvind 1m 1s
7= muhorka 1m 1s
9. arbor8 1m 3s
10. pqg 1m 7s
Number of Solvers : 64

Back